Добре дошли в нашия магазин!

Основни категории

Общи условия

I.ПРЕДМЕТ

1.1. "ИМЕК 24” ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК „131499787”, със седалище и адрес на управление: „София ул. Крум Попов 76А”, наричано по- Тези общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИМЕК долу за краткостДоставчик,и Потребителитена електронния магазин „„otc.bg", наричан по-долу Електронен магазин, Електронен магазин О ТИ СИ БГ или само „О ТИ СИ БГ

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: „ИМЕК 24” ООД;

2.1.2. Седалище и адрес на управление: София ул. Крум Попов 76А;

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: София, жк.Дружба 2 ул. „Делийска Воденица“ 25

2.1.4. Данни за кореспонденция: София, жк.Дружба 2 ул. „Делийска Воденица“ 25

електронна поща: shop@otc.bg

2.1.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131499787;

2.1.6. Номерна удостоверение за администратор на личните данни №274165;

2.1.7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131499787;

III.OБЩИ ПОНЯТИЯ

3.1. "Потребител" е пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което е регистрирано като Потребител на Електронния магазин О ТИ СИ БГ и е приело тези Общи условия.

3.2. „Стоки” са всички артикули в магазина, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и производител.

3.3. „Производител” е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в Електронния магазин О ТИ СИ БГстоки и чието име/ фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

3.4. „Лични данни” са актуални данни и пълна информация за Потребителя, декларирани от него при попълване на регистрационната форма на Електронния магазин О ТИ СИ БГ.

IV.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4.1. О ТИ СИ БГе търговска марка на „ИМЕК 24 ” ООД.

4.2О ТИ СИ БГeелектронен магазин, достъпен на интернет страницата otc.bg иotcbg.com, чрез коятоПотребителитеимат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите отЕлектронния магазин стоки, включително и:

4.2.1. да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на каталога със стоки, предлагани от Електронния магазин, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4.2.2. да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори сЕлектронния магазинчрез интернет страницата наЕлектронния магазин;

4.2.3. да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани отЕлектронния магазин;

4.2.4. да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин,съгласно предлаганите отЕлектронния магазин начини за плащане;

4.3. Доставчикътдоставя стоките и гарантира правата наПотребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4.4. Потребителитесключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани отЕлектронния магазинчрез интернет страницата “otc.bg”и“otcbg.com”, администрирана отДоставчика

4.5. По силата на сключения сПотребителядоговор за покупко-продажба на стоки, Доставчикътсе задължава да достави и да прехвърли собствеността наПотребителя закупените от последния чрез Електронния магазинстоки.

4.6. Ползвателите заплащат наДоставчикацена за доставените стоки, съгласно условията, определени наЕлектронния магазини тези Общи условия.

4.7. Доставчикътдоставя заявените отПотребителите стоки в сроковете и при условията, определени отДоставчикана страницата на Електронния магазини съгласно тези общи условия.

4.8. Цената за доставката се определя отделно и изрично и не е включена в цената на стоките, и е за сметка на Потребителя при доставки под 100лв., и е за сметка на Доставчикът при доставки над 100лв.

4.9. Потребителите иДоставчикътсе съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани и по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

4.10. Предполага се, че електронните изявления, извършени отПотребителите на Електронния магазинса извършени от лицата, посочени в данните, предоставени отПотребителяпри извършване на регистрация, акосавъведени правилно потребителското име и парола за достъп на съответния Потребител.

V.РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. За да използваЕлектронния магазинза сключване на договори за покупко-продажба на стоки всяко лице трябва да се регистрира като негов Потребител.

5.2. Регистрацията се осъществява чрез коректно попълване на необходимата информация във всички полета на формата за регистрация, обявена в Електронния магазин. При извършване на регистрациятаПотребителят се задължава да предостави верни и актуални данни.Потребителят има задължение своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

5.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва при сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба, сключен чрез Електронния магазин.

5.4.  В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в интернет базирани социални или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

5.5. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя адрес на електронна поща. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя, след което Потребителят и Доставчикът са обвързани от действието на тези Общи условия.

5.6. Потребителят е отговорен за запазване на конфинденциалност на получените потребителско име и парола. С въвеждането на потребителско име и парола Потребителят декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършва с потребителското име и парола на съответния Потребител.

5.7. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Електронния магазин за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността на личните данни, декларирани от него.

5.8. Ако потребителското име и паролата на определен Потребител бъдат използвани за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин и от страна на този Потребител не е постъпило уведомление за неоторизирано използване на неговорите данни, Доставчикът е длъжен

5.9. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на лицето, регистрирано като Потребител Доставчикът автоматично ще изпрати писмо чрез електронната си поща, съдържащо регистрираното потребителско име и нова парола. Искането за промяна на паролата се прави от адреса на електронната поща, посочен от Потребителя при регистрацията до адреса на електронната поща на Електронния магазин, посочен в Раздел IIот тези Общи условия.

 

VI.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

6.1. Потребителите имат право да закупуват стоки, предлагани от Електронния магазин, само след направена регистрация.

6.2. Потребителитесключват договор сДоставчиказа покупко-продажба на стоки, предлагани от Електронния магазин по следната процедура:

6.2.1. Извършване на регистрация вЕлектронния магазин и предоставяне на необходимите данни.

6.2.2. Влизане в системата за извършване на поръчки наЕлектронния магазин чрез идентифициране с потребителско име и парола;

6.2.3. Избиране на една или повече от предлаганите от Електронния магазин стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

6.2.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6.2.5. Избор на способ за плащане на цената;

6.2.6. Потвърждение на поръчката;

6.3. Договорът за покупко-продажба на стока, предлагана от Електронния магазин, се счита за сключен от момента на потвърждението от страна наПотребителяна поръчката до Електронния магазин.

VII.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Основните характеристики на стоките, предлагани отДоставчикаса определени в профила на всяка стока в Електронния магазин.

7.2. Цената на стоките с включени всички данъци, без да е включена цената за доставка, се определя отДоставчикав профила на всяка стока в в Електронния магазин. Указаните цени на отделните стоки са единични, за брой. Всички цени са с включен ДДС, в български лева.

7.3. Доставчикът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в Електронния магазин без да дължи предварително уведомление на Потребителите.

7.4. Съобщение за намалени цени се изписва с думи за всяка стока и Потребителят по всяко време може да види колко точно спестява. Ако не е посочен срок на намалената цена, същата е актуална до изчерпване на количествата от съответната стока, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от ЗЗП.

7.5. При допуснати технически грешки в посочване в Електронния магазин, Доставчикът има правото да коригира допуснатите грешки, включително и такива, които се отнасят до цените на стоките, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

7.6. Промоционалните цени, обявени в Електронния магазин са валидни до изчерпване на количествата.

7.7. Потребителят е длъжен да заплати актуалната по време на сключване на договора за покупко-продажба цена.

7.8. Стойността на разходите за доставка на закупената стока, невключени в цената на стоките, се определя отДоставчикаи се предоставя като информация на Потребителитепреди последните да са потвърдили изпращането на поръчката до Електронния магазин.

7.9. Преди сключването на договора Доставчикът се задължава да посочи общата стойност на поръчката за всички, съдържащи се в нея стоки, включително и разходите за доставка.

7.10. Потребителят се съгласява, чеДоставчикътима право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

7.11. Заплащането на закупените от Електронния магазин стоки се извършва по избор на Потребителя по един от следните начини:

7.11.1. Плащане по банков път

Цената на поръчката, включваща цената на стоката и разходите за доставка, се заплащат по следната банкова сметка:

Банка: Централна Кооперативна Банка;

IBAN: BG10 CECB 9790 1087 7516 01

BIC КОД: CECBBGSF;

Валута: лева;

Бенефициент: „ИМЕК 24“ ООД;

7.11.2. Плащане с наложен платеж на куриер

Разходите за осъществяване на плащане чрез услуга от страна на куриер „Плащане с наложен платеж”, които са различни от разходите за доставка на стоката, се заплащат от Доставчикът.

7.11.3. Плащане през ePay-НЕАКТИВНО

За да извършите валидно разплащане е необходимо да сте регистриран потребител за услугите на системата за електронни разплащания ePay. Регистрацията се извършва при спазване на условията и изискванията на www.epay.bg.

           7.11.4Плащане чрез виртуален ПОС терминал - НЕАКТИВНО

VII.ДОСТАВКА

8.1. Закупената стока се доставя опакована и придружена с касова бележка или данъчна фактура (ако е предварително заявена от Потребителя при потвърждение на поръчката) на посочения от Потребителя адрес чрез куриерска  фирма „Спиди“.

8.2. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя при стойност на заявката под 100лв. и за сметка на Електронния магазин при стойност над 100лв.

8.3. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, зависят от спецификата и моментната наличност на съответната стока, както и от локацията на Потребителя. Обикновено доставката отнема 2-3 работни дни.

8.4. В случай че потребителят иДоставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя доДоставчика в Електронния магазин.

8.5. При получаване на стоката Потребителят трябва да я прегледа за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.

8.6.С подписването на товарителницата/обратната разписка, Потребителят удостоверява изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите и получаването на стоките, включително тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, Потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

8.7.Ако една или всички стоки от поръчката са изчерпани или не са налични в момента, оператор от Електронния магазин се свързва с Потребителя по телефон, посочен при регистрацията, и се уточнява дали доставката на тази част от поръчката да бъде забавена, като разходите по втората доставка останат за сметка на Електронния магазин, или внесената сума за неизпълнената част от поръчката да бъде възстановена на Потребителя в 30 дневен срок от датата, на коятоДоставчикът е следвало да изпълни доставката на поръчката.

8.8.Доставчикът има право по всяко време да откаже изпълнението на поръчка, като не дължи обезщетение на Потребителя. В случай на отказ на поръчка Доставчикът възстановява сумите платени и/или депозирани от Потребителя, в случай, че има такива.

IX.ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ СТОКИ

9.1.Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от потвърждение на поръчка към Електронния магазин. Това става като Потребителят предостави информация на адреса на електронната поща на Електронния магазин: shop@otc.bg– за отказ или частична промяна на направената поръчка.

9.2.В случай, че в срок от 24 часа от потвърждение на поръчка към Електронния магазин Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Доставчикът се задължава да възстанови частично или изцяло получената от Потребителя сума, ако има такава.

9.3.В случай, че в срока по този Раздел Потребителят не упражни правото си на отказ от закупените стоки, Доставчикът автоматично приема направената поръчка за актуална и я изпълнява.

9.4.При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Доставчикът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчика.

9.5. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в Електронния магазин, Доставчикът възстановява депозираната от Потребителя сума за стоката, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗП.

9.6. Сумите, които съобразно този Раздел трябва да се възстановяват на Потребителя се превеждат по посочена от него банкова сметка.

X.ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

10.1.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба на стока от Електронния магазин, в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

10.2.Потребителят се задължава до изтичане на срока по предходната точка и преди да е взел решение относно задържането или връщането на стоката да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

10.3.Правото на отказ по предходната точка не се прилага в случаи на доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

10.4. Потребителят има право да върне поръчана и заплатена стока обратно на Доставчика при наличието на следните условия:

10.4.1. стоките не са използвани или увредени;

10.4.2. опаковкитена стоката, съпровождащите ги етикети, печати и други елементи и знаци за произход и гаранция на производителя не са нарушени и прикрепени към стоката;

10.4.3. стоката се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин);

10.5. След получаването на закупената стока обратно, Доставчикът извършва оглед за наличието на условията за връщане на стоката и уведомява Потребителя за одобрено връщане на стока на адреса на електронната поща на Потребителя, посочен при регистрация в Електронния магазин.

10.6. В случай, че Потребителят упражни правото си на връщане на стока,Доставчикътвъзстановява платените от Потребителя суми по поръчката в срок до 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, Доставчикътудържа разходите за първоначалната доставка и за връщане на стоката. Ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за товаДоставчика, последният не удържа суми за разходите по връщанене на стоката.

10.7. Сумите, които съобразно този Раздел трябва да се възстановяват на Потребителя се превеждат по посочена от него банкова сметка.

XI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

11.1.Доставчикът осигурява на Потребители непрекъснат достъп до Електронния магазин с целразглеждане на съдържанието и обработва на поръчки за продажба,

11.2.Доставчикът извършва поддръжка и обновяване на информацията за стоките в Електронния магазин с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на Потребителите.

11.3. Доставчикът изрично уведомява Потребителите, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

11.4. Доставчикът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят тези Общи условия.

11.5.Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

11.6.Всички стоки, предлагани в Електронния магазин са с гаранция за качество от съответния производител. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всяка от тях в Електронния магазин.

11.7.Доставчикът има право да прави изменения в Електронния магазин във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване на качеството на услугата за закупуване на стоки чрез Електронния магазин.

11.8.Доставчикът има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на Потребители/нерегистрирани клиенти до Електронния магазин в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени по интернет страницата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени, чрез съобщения на интернет страницата на Електронния магазин, за точния график на временното блокиране на достъпа до интернет страницата.

11.9. Доставчикът не носи отговорност за:

11.9.1. качеството на онлайн-услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн услуги във връзка с плащания през Електронния магазин;

11.9.2. качеството на онлайн-услугите при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребители/нерегистрирани клиенти на Електронния магазин, както и за причини по вина на интернет-доставчика на Потребители/нерегистрирани клиенти на Електронния магазин;

11.9.3. вредите, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от Потребители/нерегистрирани клиенти на Електронния магазин, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам);

11.9.4. вредите, възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон;

11.9.5. за каквито и да е вреди, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребители/нерегистрирани клиенти на Електронния магазин, включително за вреди, за чието възможно възникване Потребители/нерегистрирани клиенти на Електронния магазин не е бил уведомен;

11.9.6. допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни;

11.10. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържав интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от Електронния магазин посредством хипервръзки/банери.

XII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

12.1. Потребителят е длъжен да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност и актуалност.

12.2.В случай, че Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия акаунт и да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин.

12.3. С регистрацията и ползването на услугите на Електронния магазин, Потребителите приемат и се съгласяват с тези Общи условия.

12.4. Потребителят има право на достъп до личните си данни, които е посочил при регистрацията в Електронен магазин.

12.5. За сигурността и защитата на децата Доставчикът уведомява родителите, настойниците и попечителите, че стоките са предоставени на най-широка публика и че определянетона подходящите за ползване от страна на техните деца стоки, е тяхна отговорност.

XIII.ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

13.1. Електронният магазин може да съдържа връзки към други интернет страници, които са администрират от трети лица. Тези връзки са направени само за удобство на Потребителя. „ИМЕК“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на интернет страници, към които има връзка в Електронния магазин.

XIV.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С регистрацията си всеки Потребителет изрично се съгласяват предоставените от него лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Доставчика във връзка с изпълнение на договора за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин.

14.2. Доставчикътпредприема мерки за защита на личните данни наПотребителясъгласно Закона за защита на личните данни.

14.3. От съображения за сигурност на личните данни наПотребителя, Доставчикът ще изпрати данните само на адреса на електронната поща, който е бил посочен отПотребителя в момента на регистрацията.

14.4. Във всеки момент,Доставчикът има право да изисква отПотребителя да се легитимира и да удостовери истинността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XV.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни отДоставчика,за което последният ще уведоми всичкиПотребители, регистрирани в Електронния магазин, чрез генериране на съобщение на интернет страницата на Електронния магазин.

15.2.Всеки Потребителсе съгласява, че всяко изменение на тези Общи условия от Доставчикът ще има действие спрямонего след изричното му уведомяване от Доставчика и акоПотребителят не заяви, в 14-дневен срок от уведомяването, че ги отхвърля.

15.3.Всеки Потребителсе съгласява изявленията наДоставчика във връзка с изменението на тези Общи условия да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена отПотребителя при регистрацията.Всеки Потребител се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този Раздел не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

15.4. Доставчикътпубликува тези Общи условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях, на интернет страницата на Електронния магазин – “otc.bg”и“otcbg.com”

XVI.ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16.1. Тези Общи условия имат обвързваща сила между Доставчикът и Потребителите до настъпването на някое от следните събития:

16.1.1. прекратяване и/или обявяване в ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на Доставчика и отделен Потребител;

16.1.2. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

16.1.3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

16.1.4. при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи;

16.1.5. при заличаване на регистрацията наПотребителяв Електронния магазин;

16.2. В случаите по т. 11.1.5. по-горе сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение от страна на Доставчика.

XVII.ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Недействителността на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на останалите разпоредби.

17.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси относно отношенията между Доставчика и отделен Потребител се прилагат законите на Република България.

17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

17.4. Тези Общи условия влизат в сила за всички Потребители на Електронен магазин „О ТИ СИ БГ” от датата на публикуването им на интернет страницата: „otc.bg”.

Количката е празна.

Валута